ખાસ નોંધ :: તમામ ગ્રાહકોને જણાવવાનુ કે હાલ COVID-19 ને કારણે આપને ઓર્ડર કર્યા બાદ બુક મળતા 5-6 દિવસ લાગી શકે છે.

AXAR PUBLICATION BOOKS (14)

KNOWLEDGE POWER BOOKS (11)

RRB EXAM BOOKS (8)

kiswa publication book (10)

Maths & Reasoning Book (15)

Liberty Publication (25)

world inbox books (25)

YUVA UPANISHAD BOOK (20)

ICE ACADEMY BOOKS (15)

ITI INTSTRUCTER BOOK (16)

Conductor Exam book (5)

New Arrivals

નોલેજ પાવર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બુક ૨૦૨૧

399.00 279.00
દિવાળી સ્પેશીયલ ઓફર કુલ પેજ :- 512 બુકની કિંમત :-     રૂ. 399 બાદ :- ડીસ્કાઉન્ટ – રૂ.  120 (30 %) ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે. ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 279

ICE એકેડેમી ની COMPUTER બુક

240.00 228.00
 • બુકની કિમત રૂ.  240
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   12 (5%)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  228

પગલું બુક ભાગ-૨ ની  ૧૦ નકલ

300.00 290.00
કિંમત રૂ. 30
૧૦ બુકની કિંમત રૂ ૩૦૦
ઓનલાઇન નેટ ખરીદ કિમત રૂ. ૨૯૦
પેઇઝ-63

અલંકાર પબ્લીકેશન ની N.M.M.S. પરિક્ષા માટે બુક 5 બુક

575.00 550.00
 • 1 બુકની કિમત રૂ.  115
 • 5 બુકની ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • Discount : Rs. 25
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 550 (110 x 5 )

વિઝન NMMS ની N.M.M.S. પરિક્ષા માટે બુક 2020

250.00 225.00
વિઝન NMMS ની N.M.M.S. પરિક્ષા માટે બુક 2020 આ બુક હાલ OUT STOCK છે. NMMS પરીક્ષા તૈયારી માટે અલંકાર પ્રકાશનની

શિક્ષણ પ્રશાસન બુક પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે

300.00 270.00
શિક્ષણ પ્રશાસન બુક પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે લેટેસ્ટ આવૃતિ જુન ૨૦૨૦ લેખક:   બી.જે. સોલંકી આ પુસ્તક પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને વિવિધ નિયમો

FEATURED BOOKS

Visit our shop to see amazing books from our publications.
FEATURED
 • FEATURED
 • BEST SELLERS

કિરણ પ્રકાશન ની રેલવે NTPC ભરતી માટેની બુક

260.00 230.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૨૬૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૧  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૩૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

ભારત અકાદમી ની ગણિત અને રીઝનીંગ  લેટેસ્ટ ૨૦૧૯ ની આવૃતિ

290.00 260.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૨૯૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૧  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૬૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

લીબર્ટી પ્રકાશન ની રેલવે NTPC ભરતી માટેની બુક

300.00 270.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૩૦૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૦  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૭૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

લીબર્ટી પ્રકાશનની જનરલ નોલેજ પુસ્તક  લેટેસ્ટ ૨૦૧૯ ની આવૃતિ

330.00 299.00
 • બુકની કિમત રૂ. 330
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 31 (૧૦  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 299
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • આ બુક સાથે અગાઉની પરીક્ષા માં પૂછાયેલા ૧૦૦૦ પ્રશ્નો ની બુકલેટ ફ્રી મળશે.

POLICE CONSTABLE

300.00 220.00

કુલ પેજ :- 440 40 પેજ ની 5 પેપર સેટ ની બુકલેટ ફ્રી.

બુકની કિંમત :-     રૂ. 300

બાદ :- ડીસ્કાઉન્ટ – રૂ.  80( 25%)

ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 220

તલાટી મંત્રી પરિક્ષા માટે નોલેજ પાવર બુક

320.00 240.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 320
 •  ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  80 (  25 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 240
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,