Showing all 6 results

નવયુગ નોલેજ સોસાયટીની Easy English  બુક ૨૦૧૯

270.00
 • બુકની કિમત રૂ.  320
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   50  ( 15 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 270

યુવા ઉપનિષદ  ની English Grammar બુક ૨૦૧૯

270.00
 • બુકની કિમત રૂ.  300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   30  ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  270

કુમાર પ્રકાશન ની A TO Z ENGLISH  બુક ૨૦૧૯

210.00
 • બુકની કિમત રૂ.  350
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   35 ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  315

હર્ષલ પબ્લીકેશન (સફારી) ની આસાન અંગ્રેજી બુક

290.00
 • બુકની કિમત રૂ. 300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 10  ( 3 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 290
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

Angel English 4444 MCQ Book

348.00
 • બુકની કિમત રૂ. 388
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 40  ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 348
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અક્ષર પ્રકાશન ની English Grammar book

180.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૩૦૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૨૦  (૭  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૮૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.