Showing all 10 results

ICE એકેડેમી ની GPSC 6500 પ્રશ્નો ની બુક 2019

168.00
 • બુકની કિમત રૂ.  280
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15 ( 5 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  265

ICE એકેડેમી ની ગુજરાત નો સાંસ્કૃતિક વારસો બુક ની બુક

179.00
 • બુકની કિમત રૂ.  180
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   1
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  179

ICE એકેડેમી ની ભારત નો સાંસ્કૃતિક વારસો  ની બુક 2019

175.00
 • બુકની કિમત રૂ.  290
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15 ( 5 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  275

ICE એકેડેમીની GPSC 7700+ પ્રશ્નો ની બુક

270.00
બુકની કિમત રૂ.  280 ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   10 ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે. નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 270

અક્ષર પ્રકાશન ની રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક બુક ભાગ-1

330.00
 • બુકની કિમત રૂ.  350
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   20   ( 6 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 330
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અક્ષર પ્રકાશન ની રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક બુક ભાગ-2

285.00
 • બુકની કિમત રૂ.  300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15   ( 5 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 285
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

દામિનિ પ્રકાશનની GPSC MAIN પરિક્ષા માટે ENGLISH પેપર બુક

430.00
 • બુકની કિમત રૂ. 480
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  50 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 430
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

દામિનિ પ્રકાશનની GPSC MAIN પરિક્ષા માટે ગુજરાતી પેપર બુક

540.00
 • બુકની કિમત રૂ. 600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  60 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 540
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનીષદ પ્રકાશન ની ભારતનો વારસો બુક ૨૦૧૯

162.00
 • બુકની કિમત રૂ.  270
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   27 ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  243

શિક્ષણ સેવા વર્ગ-2  નોલેજ પાવર પ્રકાશનની બુક

439.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 490
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  51 (  10 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 439
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,