Showing all 8 results

ICE એકેડેમી ની GPSC 6500 પ્રશ્નો ની બુક 2019

168.00
 • બુકની કિમત રૂ.  280
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15 ( 5 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  265

અરિહંત પ્રકાશન ની CTET ગણિત વિજ્ઞાન OLD PAPER  બુક

202.00
 • બુકની કિમત રૂ.  205
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   ૩   ( 1 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 202
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અરિહંત પ્રકાશન ની CTET પેપર-1 OLD PAPER  બુક

202.00
 • બુકની કિમત રૂ.  205
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   ૩   ( 1 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 202
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અરિહંત પ્રકાશન ની CTET સામાજીક વિજ્ઞાન OLD PAPER  બુક

202.00
 • બુકની કિમત રૂ.  205
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   ૩   ( 1 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 202
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

કિશ્વા પ્રકાશન ની ૧૩૦૦૦ પ્રશ્નો ની બુક 2018

260.00
 • બુકની કિમત રૂ. 425
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 65  ( 15 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 360
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

નવયુગ પબ્લીકેશન ની 51 પેપર સેટ  બુક

105.00
 • બુકની કિમત રૂ.  180
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   10  ( 6 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 170

યુવા ઉપનિષદ ની ૭૨ પેપર સેટ બુક

150.00
 • બુકની કિમત રૂ.  260
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15   ( 6 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 245
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

લિબર્ટી પ્રકાશન ની GPSC  ૬૪૦૦ પ્રશ્નો ની બુક ૨૦૧૯

200.00
 • બુકની કિમત રૂ.  335
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   36 ( 11 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 299