Showing all 4 results

Show sidebar

અક્ષર પ્રકાશન ની રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક બુક ભાગ-1

350.00 330.00
 • બુકની કિમત રૂ.  350
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   20   ( 6 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 330
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અક્ષર પ્રકાશન ની રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક બુક ભાગ-2

300.00 285.00
 • બુકની કિમત રૂ.  300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15   ( 5 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 285
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

દામિનિ પ્રકાશનની GPSC MAIN પરિક્ષા માટે ENGLISH પેપર બુક

480.00 430.00
 • બુકની કિમત રૂ. 480
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  50 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 430
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

દામિનિ પ્રકાશનની GPSC MAIN પરિક્ષા માટે ગુજરાતી પેપર બુક

600.00 540.00
 • બુકની કિમત રૂ. 600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  60 ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 540
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.