Showing all 8 results

Show sidebar

ICE ACADEMY ગુજરાત ના જીલ્લાઓ ની બુક ૨૦૧૯ આવૃતિ

190.00 189.00
 • બુકની કિમત રૂ.  190
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   1
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 189

ICE ACADEMY ની ૫૦૦૦ પ્રશ્નો નો પ્રેકટીસ પેપર સેટ બુક

230.00 225.00
 • બુકની કિમત રૂ.230
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  5  (2 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 225
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

ICE ACADEMY ની ગણિત બુક

210.00 209.00
 • બુકની કિમત રૂ.210
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  1
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 209
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

ICE ACADEMY ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક પેપર સેટ બુક

220.00 210.00
 • બુકની કિમત રૂ.220
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  10  ( 5 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 210
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

ICE ACADEMY ભારતની ભૂગોળ બુક

270.00 255.00
 • બુકની કિમત રૂ.  270
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15 ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 255

ICE એકેડેમી ની 4000 પ્રશ્નો ની બુક

200.00 199.00
 • બુકની કિમત રૂ.  200
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   1
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 199

ICE એકેડેમી ની GPSC 6500 પ્રશ્નો ની બુક

280.00 265.00
 • બુકની કિમત રૂ.  280
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15 ( 5 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  265

ICE એકેડેમી નું અર્ધવાર્ષિક કરન્ટ અફેયર્સ

230.00 220.00
 • બુકની કિમત રૂ. 230
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  10  (5 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 220
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.