Showing 1–12 of 20 results

Show sidebar

યુવા ઉપનિષદ  ની English Grammar બુક ૨૦૧૯

300.00 270.00
 • બુકની કિમત રૂ.  300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   30  ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  270

યુવા ઉપનિષદ  ની પંચાયતી રાજ અને મહત્વની યોજનાઓ બુક ૨૦૧૯

170.00 161.00
 • બુકની કિમત રૂ.  170
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   9 ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  161

યુવા ઉપનિષદ  ની બંધારણ વન લાઇનર બુક ૨૦૧૯

100.00 99.00
 • બુકની કિમત રૂ.  100
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   1
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  99

યુવા ઉપનિષદ  ની બિનસચિવાલય ક્લાર્ક પેપરસેટ બુક ૨૦૧૯

150.00 143.00
 • બુકની કિમત રૂ.  150
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   7  ( 5 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  143

યુવા ઉપનિષદ  ની ભારતિય બંધારણ અને રાજવ્યવસ્થા વર્ગ 3 માટે ની બુક ૨૦૧૯

360.00 324.00
 • બુકની કિમત રૂ.  360
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   36
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  324

યુવા ઉપનિષદ ગણિત બુક

160.00 150.00
 • બુકની કિમત રૂ. 160
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 10  ( 6 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 150
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ ની ૭૨ પેપર સેટ બુક

260.00 245.00
 • બુકની કિમત રૂ.  260
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   15   ( 6 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 245
 • ઓનલાઇન ખરીદિ પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ ની કોમ્પ્યુટર  પરિચય બુક

140.00 139.00
 • બુકની કિમત રૂ.140
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  1
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 139
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ ની ગણિત બુક ૨૦૧૯ આવૃતિ

320.00 288.00
 • બુકની કિમત રૂ.  320
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   32  ( 10 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 288

યુવા ઉપનિષદ ની ગુજરાતી સાહિત્ય બુક

200.00 190.00
 • બુકની કિમત રૂ.200
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  10  ( 5 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 190
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ ની ભારત નો ઇતિહાસ બુક

250.00 225.00
 • બુકની કિમત રૂ. 250
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 25  ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 225
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

યુવા ઉપનિષદ ની ભારત નો ઇતિહાસ બુક

250.00 225.00
 • બુકની કિમત રૂ.250
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 25  ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 225
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.