Showing all 3 results

અક્ષર પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંગ & ઇન્ફરમેશન ટેકનોલોજી બુક

345.00
 • બુકની કિમત રૂ.  375
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   30   ( 10 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 345

અક્ષર પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર ભરતી માટેની બુક

340.00
 • બુકની કિમત રૂ. 375
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 35  ( 9 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 340
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અક્ષર પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર ભરતી માટેની બુક સીવીલ એંજીનીયર

270.00
 • બુકની કિમત રૂ. 300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 30  ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 270
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.