Showing all 7 results

અક્ષર પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંગ & ઇન્ફરમેશન ટેકનોલોજી બુક

345.00
 • બુકની કિમત રૂ.  375
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   30   ( 10 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 345

અક્ષર પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર ભરતી માટેની બુક

360.00
 • બુકની કિમત રૂ. 400
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 40  ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 360
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અક્ષર પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર ભરતી માટેની બુક સીવીલ એંજીનીયર

270.00
 • બુકની કિમત રૂ. 300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. 30  ( 10 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 270
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અતુલ પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર  ઓટોમોબાઇલ  ગ્રુપ  બુક

540.00
 • બુકની કિમત રૂ.600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  60  (10 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 540
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અતુલ પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર ઇલેકટ્રીકલ ગ્રુપ  બુક

400.00
 • બુકની કિમત રૂ.600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  60  (10 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 540
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અતુલ પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર મિકેનીકલ ગ્રુપ  બુક

400.00
 • બુકની કિમત રૂ.600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  60  (10 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 540
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અતુલ પ્રકાશન ની ITI ઇન્સ્ટ્રકટર સિવિલ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ગ્રુપ  બુક

540.00
 • બુકની કિમત રૂ.600
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  60  (10 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 540
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.