Showing all 5 results

Knowledge Power TET 2 Social Science Book 2019

260.00
 • દિવાળી સ્પેશીયલ ઓફર
  • બુકની કિંમત  રૂ. 400
  •  ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  120 (  30 % )
  • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 280
  • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,
  • કુલ પેજ :::: 650

કંડકટર ભરતી માટે નોલેજ પાવર પ્રકાશનની બુક

120.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 240
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  42 (  17 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 198
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,

નોલેજ પાવર પ્રકાશન ની વર્ગ-3 માટે જનરલ નોલેજ બુક 2019

140.00
 • બુકની કિમત રૂ.  240
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   41   ( 17 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 199

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ભરતી પરીક્ષા માટે નોલેજ પાવર બુક

150.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 310
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  80 (  26 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 230
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,

શિક્ષણ સેવા વર્ગ-2  નોલેજ પાવર પ્રકાશનની બુક

439.00
 • બુકની કિંમત  રૂ. 490
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  51 (  10 % )
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 439
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે,