Showing all 3 results

લક્ષ્ય કેરીયર એકેડેમીની કાયદો બુક

160.00
 • બુકની કિમત રૂ.  200
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   40  ( 20 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 160

લક્ષ્ય કેરીયર એકેડેમીની ગણિત પ્રવાસ લેટેસ્ટ ૨૦૧૯ આવૃતિ

168.00
 • બુકની કિમત રૂ.  220+ 60 = 280
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   55  ( 20 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 225

લક્ષ્ય બુસ્ટર બુક ૨૦૧૯

120.00
 • બુકની કિમત રૂ.  200
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   40  ( 20 %)
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 160