Showing all 2 results

લિબર્ટી પ્રકાશન ની GPSC  ૬૪૦૦ પ્રશ્નો ની બુક ૨૦૧૯

200.00
  • બુકની કિમત રૂ.  335
  • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   36 ( 11 %)
  • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
  • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 299

લિબર્ટી પ્રકાશન ની લોકપ્રશાસન અને શાસન બુક ૨૦૧૯

105.00
  • બુકની કિમત રૂ.  180
  • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   10 ( 6  %)
  • ઓનલાઇન ખરીદી પર ગુજરાત માં કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
  • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ.  170