Showing all 7 results

ICE ACADEMY ની રેલવે ભરતી માટે ની બુક 2019

150.00
 • બુકની કિમત રૂ.300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.  10 ( 3 %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 290
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

અરિંહંત પ્રકાશન ની રેલવે NTPC ભરતી માટેની બુક

235.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૨૬૫
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૧  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૩૫
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

કિરણ પ્રકાશન ની રેલવે NTPC ભરતી માટેની બુક

230.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૨૬૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૧  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૩૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

લીબર્ટી પ્રકાશન ની રેલવે NTPC ભરતી માટેની બુક

270.00
 • બુકની કિમત રૂ. ૩૦૦
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ. ૩૦ (૧૦  %)
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. ૨૭૦
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર  કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.

વિશ્વા પબ્લીકેશન ની રેલવે ગ્રુપ  D બુક

270.00
 • બુકની કિમત રૂ.  300
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   30   ( 10 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 270

સ્પીડી પબ્લીકેશન ની રેલવે ગ્રુપ  D બુક

200.00
 • બુકની કિમત રૂ.  240
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   24   ( 10 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 216

સ્પીડી પબ્લીકેશન ની રેલવે પેપર સેટ બુક

198.00
 • બુકની કિમત રૂ.  220
 • ડીસ્કાઉન્ટ રૂ.   220   ( 10 % )
 • ઓનલાઇન ખરીદી પર કુરીયર ચાર્જ ફ્રી રહેશે.
 • નેટ ઓનલાઇન ખરીદ કિંમત રૂ. 198